VEDTEKTER

Vedtekter for Oslo Squashklubb Vedtatt på møte den 15.05.2008.

§1 Formål

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er gjennom fremme squashaktiviterer.

§2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem i NIF gjennom Oslo Idrettskrets. Laget er medlem av Norges Squashforbund.

§3 Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke taes opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra enten 1) dagen da medlemsavtale om OSK-medlemskap ble inngått med Altus Pulsus AS 2) dagen da søknad om medlemskap ble akseptert av klubbens hovedstyre.

§4 Stemmerett

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent (for året som er gått). Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstakere i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representanter til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon.

§5 Kontigent

Kontigenten fastsettes på årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontigent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontigent er betalt. Styret kan imidlertid innvilge friplasser i spesielle tilfeller. 1 / 5

§6 Tillitsvalgtes godgjørelse

Tillitvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§7 Inhabilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

§9 Årsmøtet

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje med fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

§10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som 2 / 5 det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparteN av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Nå det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de som valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal: 1. Valg av ordstyrer og referent. 2. Godkjenne saksliste med eventuelt. 3. Behandle lagets årsmelding. 4. Behandle lagets regnskap i revidert stand. 5. Behandle inkomne forslag. 6. Fastsette kontingent. 7. Vedta lagets budsjett. 8. Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 15). 9. Velge: a) Leder og nestleder. b) Minst 3 styremedlemmer. c) Revisor eller forretningsfører. d) Representanter til de ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet. e) Valgkomite. 10. Eventuelt.

§13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det eller når minst en tredjedel av de stemmebrettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 3 / 5

§14 Styret

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Representere laget utad. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Melding om styremøter må gies i rimelig tid til alle styremedlemmene. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede og en møteleder er valgt. Møtelederen velges ved simpelt flertall etter avstemning. Styret kan fatte vedtak på sine styremøter med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§15 Grupper

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/ grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§16 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§17 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. 4 / 5 Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.